Mandáty pridelené politickým subjektom

Počet mandátov
Zdroj: Štatistický úrad SR

Zvolení poslanci Európskeho parlamentu

0 0 % počet/podiel žien
0 0 % počet/podiel mužov
15 zvolených poslancov
Abecedné poradie Meno Priezvisko Poradie na hlasovacom lístku Politický subjekt
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky k použitým pojmom
politický subjekt – politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán alebo politických hnutí

Pridelenie mandátov politickým subjektom

0 súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty
0 počet mandátov v Európskom parlamente pre SR
0 republikové volebné číslo (RVČ)
Skratka
politického subjektu
Počet kandidátov Počet
platných
hlasov
Počet
mandátov
vzhľadom na RVČ
Zostatok platných hlasov po delení RVČ Odpočítané mandáty Mandáty
pridelené
na základe
zostatku
platných hlasov
Pridelené
mandáty spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky k použitým pojmom
politický subjekt – politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán alebo politických hnutí
republikové volebné číslo (RVČ) – celé číslo, ktoré vznikne zaokrúhlením výsledku po delení súčtu platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické subjekty počtom mandátov zväčšeným o číslo 1 v zmysle § 94 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
skratka politického subjektu – neoficiálna skratka názvu politického subjektu použitá výhradne len pre potreby prezentácie výsledkov volieb