Hlasy pre politické subjekty

Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty podľa územného členenia

Vybrať obsah

postupujúci politický subjekt
nepostupujúci politický subjekt
Zdroj: Štatistický úrad SR

Politické subjekty s najväčším počtom platných hlasov v jednotlivých okresoch a obciach

Vybrať obsah

Pre zobrazenie výsledkov v okrese vyberte najskôr požadovaný kraj a okres.
Zdroj: Štatistický úrad SR

Podiel platných hlasov v okresoch a obciach podľa politických subjektov

Vybrať obsah

Územné členenie
Pre zobrazenie výsledkov v okrese vyberte najskôr požadovaný kraj a okres.
Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty podľa územného členenia

Vybrať obsah

Číslo
politického
subjektu
Názov politického subjektu Počet
platných
hlasov
Podiel platných hlasov v % Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania Podiel voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania v % Počet
získaných
mandátov
Vysvetlivky k použitým pojmom
obec – obec, mesto alebo mestská časť
politický subjekt – politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán alebo politických hnutí
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, ich súčet nemusí byť rovný 100
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu